زیبانو ، از بهترین مشتریان ما ، به تازگی خدمات متنوعی برای عمل های زیبایی و دندان پزشکی ارائه میدهند . ایده آن ها به این صورت است که به کسانی که به دنبال خدمات زیبایی مانند کامپوزیت دندان اقساطی ، لمینت دندان اقساطی ، عمل بینی اقساطی و از این دست هستند ،وام خدمات زیبایی میدهند .

به این صورت که شما با مراجعه به بهترین مراکز زیبایی و دندان پزشکی که در همکاری با زیبانو هستند میتوانید به صورت اقساطی و با تخفیف های اختصاصی ، خدمات زیبایی دریافت کنید.

برای ارتباط با زیبانو میتوانید به سایت آن ها مراجعه کنید.